8 (7172) 317 404
info@testcenter.kz
ОНЛАЙН БАЙҚАУ СЫНАҚТАР
Бағдарлама

Бағдарлама

Аңдатпаларды ресімдеуге қойылатын талаптар:

1. Аңдатпа мәтіні 200 сөзден көп емес, MSWORD2010, 2013 редакторында терілуге тиісті.

2. Жиек: жоғары жағы – 1,5;төменгі жағы – 2; оң жағы – 1,5; сол жағы – 2 см.

3. Шрифт: Arial (кегль - 14)

4. Жоларалық интервал – біреулік, ені бойынша қалыптау, шегініс (абзац) – 1,25 см.

5. Автордың тегі мен аты-жөнінің бастапқы әріптері – кіші курсив әріптерімен.

6. Мақала аты бас әріптермен, жартылай жуан, ортаға теріледі.

7. Аңдатпа қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жол қалдырылмай терілуге тиісті.

8. Аңдатпа жазылған файл аты қатысушының тегі мен аты-жөнінің бастапқы әріптерінен тұруы керек. Мысалы:asainovJA.doc

9. Аңдатпа файылын мына мекен-жайға жіберуге болады: conference@testcenter.kz


МАҢЫЗДЫ! Баяндама авторлары біреуден көп болса, тіркеу формасын бір ғана автор толтырады. Өзге серіктес авторлар егер конференцияға нақты қатысатын болса немесе аңдатпалар жинағының қосымша данасын қажет еткендеғана тіркеу формасын толтырады. 

Бағдарлама

29 қыркүйек 2016 жыл

Уақыты

 

9.00 – 9.30 

Қонақүй фойесі

Қонақтарды тіркеу

9.30 – 9.45«Туркиз»

Конференц-залы (1-қабат)

ҚР БҒМ ҚҰТТЫҚТАУ СӨЗІ

1-ПЛЕНАРЛЫҚ СЕССИЯ

9.45 – 10.15 

«Туркиз»

Конференц-залы (1-қабат)

Балыкбаев Т.О. Формирование культуры использования результатов национальных экзаменов у руководителей различного ранга

10.15 – 10.45  «Туркиз»

Конференц-залы (1-қабат)

Болотов В.А. Что нужно знать учителю про ОКО?

10.45 – 11.15

(Қысқы бақ, Поло бар)

Кофе-үзіліс

СЕКЦИЯДАҒЫ ЖҰМЫСТАР

11.15 – 13.00  «Туркиз»

Конференц-залы (1-қабат)

 

1-секция. Бағалау мәдениетін қалыптастыру – білім беру саласын модернизациялау жағдайында педагог кадрларды дайындаудың осы күнгі бағыты ретінде

(Модераторлар – Болотов Виктор Александрович, Сагимбаева Айнур Есенгазиевна)

 

Баяндамашылар:

1)           Куракбаев К.С.Педагогическое образование в мире: обзор международного опыта

2)           Сагимбаева А.Е. Педагогикалық мамандық студентттерін білім сапасын бағалау бағыты бойынша дайындау мәселесі жайлы

3)           Шамигулова О.А. Методологические ориентиры в подготовке будущего учителя к диагностике образовательных результатов (на примере обществоведческого образования)

4)           Махметова Ж.Н. Мнение и Практика Преподавателей по Оцениванию Студентов в Казахстане (кэйс стади)

5)           Андирова В.Т. Жаңартылған білім мазмұны жағдайында педагогтардың рефлексивтік мәдениетін жетілдіру

6)           Байгонова Ы.Н. Педагогтардың бағалау мәдениетін қалыптастыруда мектеп тәлімгерлерінің қызметі

7)           Мурзабекова К.Б. Білім беру жүйесін модернизациялау жағдайында болашақ педагогтардың жеке тұлға мәдениеті мен кәсіби білімін қалыптастыру

8)           Айтимова Г.Е. Cабақта оқу үшін бағалау әдістемесін пайдалану

9)           Тыныбаева М.А. Профессиональное развитие учителей как фактор формирования культуры внутриклассного оценивания

10)       Давлетова А.Г. Жаңартылған білім мазмұны жағдайында критериалды бағалаудың әдістемелік негіздері

11)       Әкімжанова Қ.Қ. Конструктивистік оқыту педагогті дамытудың үздіксіз үдерісі ретінде

11.15 – 13.00

№1 Конференц-зал  (2-қабат)

2-секция. Емтихандар мен мониторингтердің нәтижелері: талдау және оларды басқармалық шешімдер қабылдауда, білім сапасын көтеру мақсатында пайдалану

(Модераторлары –   Ирсалиев Серик Азтаевич, Ынтымақов Тұрақты Жұмаділдаевич )

 

Баяндамашылар:

1)           Наводнов В.Г. О Федеральном интернет-экзамен для выпускников бакалавриата в Российской Федерации

2)           Левин Ю. Использование результатов широкомасштабных исследований для улучшения качества образования в Центральной Азии

3)           Жамакеева З. Влияющие факторы на уровень достижения в Центральной Азии на примере исследования CAPSA

4)           Лысенко Т.Н. Как организовать продуктивный педагогический мониторинг, применяя различные виды диагностики для формирования и развития функциональной грамотности обучающихся

5)           Интымаков Т.Ж.  ВОУД: анализ качества образовательных услуг высшего образования

6)           Жұмаханова Қ., Амзеева Б.Ш, Мақсұтов М. Қазақстанның орта білім беру ұйымдарындағы оқушылардың оқу жетістіктеріне сырттай бағалау жүргізу нәтижелері

7)           Аманбаев А.Б. От интерпретации результатов - к управленческим решениям

8)           Дробышева Л.Д. О влиянии ресурсов системы образования на результаты ЕНТ выпускников

9)           Дүйсек А.Т. Информатикадан оқушылардың оқу жетістіктерінің мониторингін ұйымдастыру

10)       Исмаилова И.К. Улучшение качества предоставляемых образовательных услуг через внешнюю международную оценку деятельности школ

11)       Елисеева Л.В. Повышение действенности внутришкольного контроля на основе алгоритма принятия управленческих решений при проведении мониторинга результативности образовательного процесса.

12)       Аушева И. Мониторинг как информационный ресурс качества интеграции европейского опыта в казахстанскую систему повышения квалификации педагогических кадров

13)       Тынышбай М. Т. Аппеляция

11.15-13.00

№2 Конференц-зал (2-қабат)

Ағылшын тілінде оқу сауаттылығын бағалау бойынша тапсырмалар әзірлеуден шеберлік сабақтары

13.00 – 14.30

Түскі ас

14.30 – 16.00   №1 конференц-зал  (1-қабат)

Қазақ тілінде оқу сауаттылығын бағалау бойынша тапсырмалар әзірлеуден шеберлік сабақтары

14.30 – 16.00   №2 конференц-зал (2-қабат)

Орыс тілінде оқу сауаттылығын бағалау бойынша тапсырмалар әзірлеуден шеберлік сабақтары

14.30 – 16.00   №3 конференц-зал (3-қабат)

Орыс тілінде оқу сауаттылығын бағалау бойынша тапсырмалар әзірлеуден шеберлік сабақтары

«Туркиз» Конференц-залы (Лобби қабат)

Қазақ тілінде жаратылыстану ғылыми сауаттылығын бағалау бойынша тапсырмалар әзірлеуден шеберлік сабақтары

16.00-16.30

(Қысқы бақ, Поло бар)

Кофе-үзіліс

16.30-17.30

№2 конференц-зал  (2-қабат)

Қазтест жүйесін көрсету

16.30-17.30

«Туркиз» Конференц-залы (Лобби этаж)

Қазақ тілінде жаратылыстану ғылыми сауаттылығын бағалау бойынша тапсырмалар әзірлеуден шеберлік сабақтары

16.30-17.30

№1 конференц-зал (1-қабат)

Дөңгелек стол:«Білім беруді бағалау саласын зерттеу: жобалар мен олардың нәтижелері»

30 қыркүйек 2016 жыл

Уақыты

 

9.00 – 9.45

Қонақүй фойесі

Қонақтарды тіркеу

№2 ПЛЕНАРЛЫҚ СЕССИЯ

9.45 – 10.15

«Туркиз»

Конференц-залы

(1-қабат)

Полежаева М.В. «Использование заданий с развернутым ответом в Едином государственным экзамене в Российской Федерации»

10.15 – 10.45

«Туркиз»

Конференц-залы

 (1-қабат)

Daniel David Bray. Extended writing on computer and on paper under examination conditions

10.45 – 11.15

(Қысқы бақ, Поло бар)

Кофе-үзіліс

СЕКЦИЯЛАРДА ЖҰМЫС

11.15 – 13.00

№1 конференц-зал (1-қабат)

3-секция. АК-сауаттылықты бағалау – білім алушылардың дайындық деңгейлеріне қойылатын талаптарға жаңа көзқарас

(Модераторлары – Әбдиев Қали Сейілбекович, Сағымбаева Айнұр Есенгазиевна)

 

Баяндамашылар:

1)          Абдиев К.С. Подходы к разработке инструментария для итоговой аттестации по информатике и мониторинга оценки ИК-грамотности

2)          Абраев Р.Б. Подготовка к жизни в цифровой век: Международное исследование компьютерной и информационной грамотности ICILS

3)          Ермеков Н.Т. ИКТ – компетентность учителя: разработка модели и инструмента ее оценки

4)          Назарбекова А.С. Жаңа білім беру мазмұны жағдайында информатикадан оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау

5)          Аманшеева А.Ж. АКТ сауаттылықтың білім сапасына ықпалы

6)          Кумаржанова Ж.М.  Математика сабақтарында компьютерлік технологияны қолдану

7)          Жомартқызы А. Оқушылардың оқу жетістіктерінің сапасын бағалаудағы бейімделген компьютерлік тестілеудің рөлі

8)          Айдаубай И. Информатика пәнін оқытуда ақпараттық коммуникациялық технологияларды пайдалану

11.15 – 13.00 «Туркиз» Конференц-залы (Лобби этаж)

4-секция. Білім беру нәтижелерін өлшеу құралдары: тапсырмалар мазмұны, тапсырмалардың сапасын бағалау және оларды болашақта жетілдіру мәселелері.

(Модераторлары – Кунакова Клара Умурзаковна, Болотов Виктор Александрович)

 

Баяндамашылар:

1)          Караев Ж.А. Использование ТТМСО как условие внедрения критериальной системы оценивания учебных достижений учащихся

2)          Мыкыева М.Р.Перспектива центральноазиатского измерения CAPSA как инструмент оценки эффективности внедряемых стандартов/учебных планов

3)          Мереке А.А. Модель опросно-тестового метода контроля знаний (Метод Мереке)

4)          Montgomery Ph. Assessment of Learning Outcomes in Academic Writing

5)          Абдыхаликов А.Т. Оценка уровня владения государственным языком гражданами в Республике Казахстан способом тестирования

6)          Козьмина Н.А. Развитие естественно-научной грамотности на уроках биологии

7)          Опря О.В. Измерение результатов обучения: трудности и перспективы

8)          Таугистауова З.С. Биология пәнінен жоғары оқу орнына түсуге арналған тапсырмаларды дүниежүзілік стандарттық деңгейге жеткізу жолдары

9)          Тилеуканова Б.Б. Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында қолданылатын тапсырмалардың сапасын жетілдіру мәселелері

10)      Тургалеева А.Т. “Assessment in Higher education”

11)      Искакова А.М. Преимущества использования заданий с выбором нескольких правильных ответов при оценке знаний обучающихся

12)      Лушпай. Оценка химической грамотности учащихся

13)      Султанова Ж.Ш. Оценка параметров качества знаний учащихся

14)      Азимбаева    Р.О. Инструментарий измерения результатов обучения

15)      Магамбетов М.Е. Перспективы знаний

16)      Абилов Р.Ж. Мониторинг учебных достижении учащихся: опыт Назарбаев интеллектуальных школ

17)      Шабанбаева Н.А. Оқушылардың жоғары ойлау деңгейлерін бағалау құралдары

18)      Дадаева М.Т. Білімді бақылауды компьютердің көмегімен іске асыру

19)      Базарғалиева Б.Т. Білім беру нәтижесін өлшеу тапсырмаларының сапасын жетілдірудің маңызы

20)      Тобылбаев Е.Т. Оқушының білім сапасын бағалауда қолданылатын тест тапсырмаларын құрастыру туралы пікірім

21)      Алипбаева К.К. Критериалды бағалау технологиясының артықшылықтары

22)      Конкыбаева А.Н. Болашақ сауаттылығы

23)      Жумыкбаева А.К. Педагог кадрлардың біліктілігін арттыру курстарының нәтижелілігін бағалауда стандартталған тестілерді қолдану    

11.15 – 13.00 Конференц-зал №2 (2 этаж)

Орыс тілінде жаратылыстану ғылыми сауаттылығын бағалау бойынша тапсырмалар әзірлеуден шеберлік сабақтары

13.00 – 14.30

Түскі ас

14.30 – 16.00

№1 конференц-зал (1-қабат)

Орыс тілінде АК-сауаттылығын бағалау бойынша тапсырмалар әзірлеуден шеберлік сабақтары

14.30 – 16.00

№2 конференц-зал (2-қабат)

Орыс тілінде жаратылыстану ғылыми сауаттылығын бағалау бойынша тапсырмалар әзірлеуден шеберлік сабақтары

14.30 – 16.00

№3 конференц-зал (3-қабат)

Қазақ тілінде АК-сауаттылығын бағалау бойынша тапсырмалар әзірлеуден шеберлік сабақтары

16.00-16.30

Қысқы бақ, Поло бар

Кофе-үзіліс

16.30 – 17.30

№2 конференц-зал (2-қабат)

Компьютерлік тестілеу жүйесінің тұсаукесері (Педагог қызметкерлердің біліктілігін тестілеу)

 

16.30 – 17.30

«Туркиз» Конференц-залы (Лобби этаж)

Дөңгелек стол: «2017 жылы оқушылардың қорытынды аттестациясы мен ЖОО-ға қабылдау емтихандары. Мүдделі жақтардың күтілімі»

   • МЕКТЕП ТҮЛЕКТЕРІ МЕН ТАЛАПКЕРЛЕРГЕ
  • СТУДЕНТТЕРГЕ
  • ДОКТОРАНТУРА МЕН МАГИСТРАТУРАҒА ТҮСУШІЛЕРГЕ
  • ОҚУШЫЛАР МЕН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРГЕ