KZ RU EN
Ұлттық тестілеу орталығы

Магистратураға түсуші тұлғалар:

оқыту қазақ немесе орыс тілінде жүргізілетінғылыми педагогикалықмагистратурағатүсуші тұлғалар: шет тілі (таңдау бойынша ағылшын, неміс, француз) бойынша тесттен, білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша тесттен, оқуға дайындығын анықтауға арналған таңдауы бойынша қазақ немесе орыс тіліндегі тесттен тұратын кешенді тестілеу тапсырады;

оқыту қазақ немесе орыс тілінде жүргізілетін бейінді магистратурағатүсуші тұлғалар: білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша тесттен және оқуға дайындығын анықтауға арналған қазақ немесе орыс тіліндегі (таңдауы бойынша) тесттен тұратын кешенді тестілеу тапсырады;

оқыту ағылшын тілінде жүргізілетінбейіндімагистратурағатүсуші тұлғалар: ағылшын тіліндегі білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша тесттен және оқуға дайындығын анықтауға арналған таңдауы бойынша қазақ немесе орыс немесе ағылшын тіліндегі тесттен тұратын кешенді тестілеу тапсырады;

шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламаларының топтары бойынша магистратураға түсуші тұлғалар:

1) шет тілі (таңдау бойынша ағылшын, неміс, француз) бойынша тесттен, оқуға дайындығын анықтауға арналған таңдауы бойынша қазақ немесе орыс тіліндегі тесттен тұратын КТ;

2) білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша екі шығармашылық емтихан тапсырады.

Шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша шығармашылық емтихандар жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларына қабылдау жүргізетін ЖЖОКБҰ-мен дербес өткізіледі. Бұл ретте түсушілер шығармашылық емтиханды жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша оқуға түсетін ЖЖОКБҰ-да тапсырады.

Араб тілін білуді талап ететін білім беру бағдарламаларының топтары бойынша магистратураға түсуші тұлғалар:

1) араб тілі бойынша түсу емтиханын;

2) білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша тесттен және оқуға дайындығын анықтауға арналған таңдауы бойынша қазақ немесе орыс тіліндегі тесттен тұратын КТ тапсырады.

IELTS, TOEFL IBT (Test of English as a Foreign Language Internet-based test), DSH (Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang), TestDaF-Prufung, TFI (Test de Franзais International™), (Diplome d’Etudes en Langue franзaise), DALF (Diplome Approfondi de Langue franзaise), TCF (Test de connaissance du franзais) шет тілін меңгергендігін растайтын халықаралық сертификаттары және стандартталған GRE (Graduate Record Examinations) тестін тапсыру туралы халықаралық сертификаттары бар тұлғаларға КТ-ға электронды форматта және конкурсқа қатысу үшін өтініш берген кезде сертификат деректерін енгізу қажет.

GRE (Graduate Record Examinations) стандартталған тестін тапсыру туралы халықаралық сертификаты бар магистратураға түсуші тұлғалар сертификат балдарының түпнұсқалығы мен ауыстыруын тексеру үшін GRE стандартталған тестін тапсыру нәтижелерін алушы ретінде түсу ЖЖОКБҰ-ны және ҰТО-ны көрсетеді.

Жоғарыда көрсетілген сертификаттардың балдарын аудару республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру гранттарын беру жөніндегі конкурсқа қатысу үшін өтініш бергеннен кейін немесе ақылы негізде ЖЖОКБҰ-ға қабылданған кезде жүзеге асырылады.

Ұсынылатын сертификаттардың түпнұсқалығы мен қолданылу мерзімін республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру гранттарын беру жөніндегі конкурсқа қатысу үшін өтініш берген кезде немесе ақылы негізде ЖЖОКБҰ-ға қабылданған кезде ЖЖОКБҰ қабылдау комиссиялары тексереді. Бұл ретте, ЖЖОКБҰ балдарды аудару үшін ҰТО-ның ақпараттық жүйесіне енгізеді.

Шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттеріне (стандарттарына) сәйкес шет тілін меңгергенін растайтын халықаралық сертификаттың балдарын қазақ немесе орыс тілінде оқытылатын магистратураға КТ бойынша шет тілінен тест балдарына ауыстыру шкаласы

Тест түрі

Балл

Шет тілі бойынша балл

IELTS

6 балдан кем емес

25

6,5 балдан кем емес

30

7 балдан кем емес

40

7,5 балдан кем емес

45

8 балдан кем емес

50

TOEFL IBT

78 балдан кем емес

25

93 балдан кем емес

30

101 балдан кем емес

40

109 балдан кем емес

45

114 балдан кем емес

50

DSH, TestDaF-Prufung

В2 деңгейінен кем емес

25

Niveau С1/деңгей C1

35

Niveau С2/ деңгей C2

50

TFI, DELF, DALF, TCF

B2 деңгейінен кем емес

25

C1 деңгейінен кем емес

35

C2 деңгейінен кем емес

50

«Педагогикалық ғылымдар», «Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика», «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар», «Инженерлік, өңдеу және құрылыс саласы» білім беру салаларының білім беру топтары бағдарламаларына, сондай-ақ «Гуманитарлық ғылымдар», «Әлеуметтік ғылымдар», «Бизнес және басқару» кадрларын даярлау бағыттары бойынша магистратураға түсуші тұлғалар Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес балдарды ауыстыру шкаласына сәйкес GRE (Graduate Record Examіnatіons) стандартталған тестін тапсыру туралы халықаралық сертификаты болған кезде оқыту қазақ немес орыс тілінде жүргізілетін ғылыми-педагогикалық магистратуруға КТ оқуға дайындығын айқындауға арналған тесттен және шет тілі бөлімінен босатылады.

«Педагогикалық ғылымдар», «Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика», «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар», «Инженерлік, өңдеу және құрылыс саласы» білім беру салаларының білім беру топтары бағдарламаларына, сондай-ақ «Гуманитарлық ғылымдар», «Әлеуметтік ғылымдар», «Бизнес және басқару» кадрларын даярлау бағыттары бойынша магистратураға түсуші тұлғалар, Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес балдарды ауыстыру шкаласына сәйкес GRE (Graduate Record Examіnatіons) стандартталған тестін тапсыру туралы халықаралық сертификаты болған кезде оқыту қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жүргізілетін бейінді магистратуруға КТ оқуға дайындығын айқындауға арналған тесттен өз қалауымен босатылады.

GRE стандартталған тесттің халықаралық сертификатының балдарын оқыту қазақ немесе орыс тілінде жүргізілетін магистратурада білім алу үшін КТ балдарына ауыстыру шкаласы

GRE халықаралық стандартталған тест

Кешенді тестілеу

Тест секциялары

«Педагогикалық ғылымдар» білім салаларына арналған, «Гуманитарлық ғылымдар», «Әлеуметтік ғылымдар» кадрларды даярлау бағыттарына арналған балдар

«Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика», «Ақпараттық-коммуникативтік технологиялар», «Инженерлік, өңдейтін және құрылыс салалары» білім салаларына арналған, «Бизнес және басқару» кадрларды даярлау бағыттарына арналған балдар

Тестілеу түрлері

Балл

Quantitative Reasoning

155 балдан кем емес

160 балдан кем емес

Оқуға дайындығын анықтауға арналған тест

10

Analytical Writing

3 балдан кем емес

3 балдан кем емес

Quantitative Reasoning

160 балдан кем емес

165 балдан кем емес

Оқуға дайындығын анықтауға арналған тест

20

Analytical Writing

4 балдан кем емес

4 балдан кем емес

Quantitative Reasoning

165 балдан кем емес

170 балдан кем емес

Оқуға дайындығын анықтауға арналған тест

30

Analytical Writing

5 балдан кем емес

5 балдан кем емес

Verbal Reasoning

145 балдан кем емес

145 балдан кем емес

Шет тілі бойынша тест

25

Verbal Reasoning

155 балдан кем емес

155 балдан кем емес

Шет тілі бойынша тест

40

Verbal Reasoning

165 балдан кем емес

165 балдан кем емес

Шет тілі бойынша тест

50

GRE стандартталған тесттің халықаралық сертификатының балдарын оқыту қазақ, орыс немесе ағылшын тілінде жүргізілетін бейінді магистратурада білім алу үшін КТ балдарына ауыстыру шкаласы

GRE халықаралық стандартталған тест

Кешенді тестілеу

Тест

секциялары

«Педагогикалық ғылымдар» білім салаларына арналған, «Гуманитарлық ғылымдар», «Әлеуметтік ғылымдар» кадрларды даярлау бағыттарына арналған балдар

«Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика», «Ақпараттық-коммуникативтік технологиялар», «Инженерлік, өңдейтін және құрылыс салалары» білім салаларына арналған, «Бизнес және басқару» кадрларды даярлау бағыттарына арналған балдар

Тестілеу түрлері

Балл

Quantitative Reasoning

155 балдан кем емес

160 балдан кем емес

Оқуға дайындығын анықтауға арналған тест

10

Analytical Writing

3 балдан кем емес

3 балдан кем емес

Quantitative Reasoning

160 балдан кем емес

165 балдан кем емес

Оқуға дайындығын анықтауға арналған тест

20

Analytical Writing

4 балдан кем емес

4 балдан кем емес

Quantitative Reasoning

165 балдан кем емес

170 балдан кем емес

Оқуға дайындығын анықтауға арналған тест

30

Analytical Writing

5 балдан кем емес

5 балдан кем емес

«Бизнес және басқару» кадрларын даярлау бағыттарының білім беру бағдарламалары топтары бойынша магистратураға түсуші тұлғаларға GMAT (Graduate Management Admіssіon Test) стандартталған тестін тапсыру туралы халықаралық сертификаты болған кезде балдарды аудару шкаласына сәйкес қазақ, орыс немесе ағылшын тілдерінде оқытатын магистратураға КТ тапсырудан  өз қалауымен босатылады.

GMAT стандартталған тестін тапсыру туралы халықаралық сертификаты бар тұлғалар республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру гранттарын беру бойынша конкурсқа қатысу үшін өтініш берген кезде немесе ақылы негізде ЖЖОКБҰ-ға қабылдау кезінде сертификат деректерін енгізуі қажет.

Ұсынылатын сертификаттардың түпнұсқалығы мен қолданылу мерзімін республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру гранттарын беру жөніндегі конкурсқа қатысу үшін өтініш берген кезде немесе ақылы негізде ЖЖОКБҰ-ға қабылданған кезде ЖЖОКБҰ қабылдау комиссиялары тексереді.

GMAT стандартталған тесттің халықаралық сертификатының балдарын оқыту қазақ немесе орыс тілінде жүргізілетін магистратурада білім алу үшін КТ балдарына ауыстыру шкаласы

GMAT халықаралық стандартталған тест

Кешенді тестілеу

Тест секциялары

«Бизнес және басқару»

кадрларды даярлау бағыттарына арналған балдар

Тест түрлері

Балл

Quantitative Reasoning

40 балдан кем емес

Оқуға дайындығын анықтауға арналған тест

15

Integrated Reasoning

4 балдан кем емес

Білім беру бағдарламалары топтарының бейіні бойынша тест

30

Verbal Reasoning

20 балдан кем емес

Шет тілі бойынша тест

25

Analytical Writing

3 балдан кем емес

Quantitative Reasoning

50 балдан кем емес

Оқуға дайындығын анықтауға арналған тест

20

Integrated Reasoning

6 балдан кем емес

Білім беру бағдарламалары топтарының бейіні бойынша тест

50

Verbal Reasoning

40 балдан кем емес

Шет тілі бойынша тест

35

Analytical Writing

4 балдан кем емес

Quantitative Reasoning

60 балдан кем емес

Оқуға дайындығын анықтауға арналған тест

30

Integrated Reasoning

8 балдан кем емес

Білім беру бағдарламалары топтарының бейіні бойынша тест

70

Verbal Reasoning

60 балдан кем емес

Шет тілі бойынша тест

50

Analytical Writing

5 балдан кем емес

Оқыту қазақ немесе орыс тілінде жүргізілетінғылыми педагогикалықмагистратурада білім алу үшін кешенді тестілеудің форматы

Тест тапсырмаларының саны – 130.

Тестілеу уақыты – 235 минут (3 сағ. 55 мин).

Бөлім

Шет тілі бойынша тест*

Оқуға дайындығын анықтауға

арналған тест

Білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша тест**

Барлығы

Секциялар

Тыңдалым

Лексика- грамматика

Оқылым

Сыни ойлау

(элементарлы математика, әртүрлі ақпаратты талдау мен түсіндіру)

Аналитикалық ойлау

(академиялық және ғылыми-танымдық мәтіндердегі себеп-салдарлық байланысты тауып, оны талдау мен түсіндіру)

1-пән

2-пән

Тілі

ағылшын/неміс/француз

қазақ/орыс

қазақ/орыс

Тапсырмалар саны

16

18

16

15

15

30

20

130

5

30

50

Тесттапсырмаларының нысаны

Бір дұрыс жауапты таңдау

Бір дұрыс жауапты таңдау

Бір дұрыс жауапты таңдау

Бір немесе бірнеше дұрыс жауапты таңдау

 

Бағалау

1 балл

1 балл

1 балл

2 балл – барлық жауаптар дұрыс,

1 балл – бір қате үшін,

0 балл – екі және одан көп қате үшін

 

Максималды балл саны

50

30 балл

30 балл

40 балл

150

Ақылы түрде оқуға шекті балл

25

7 балл

7 балл

7 балл

75

Мемлекеттік грантбойынша білім алуға шекті балл

25

7 балл

7 балл

7 балл

75

                         

* * араб тілін білуді талап ететін білім беру бағдарламаларының тобы бойынша магистратураға түсу үшін араб тілінен түсу емтиханы тапсырылады.

** шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламаларының тобы бойынша магистратураға түсу үшін шығармашылық емтихандар тапсырылады.

Оқыту қазақ немесе орыс тілінде жүргізілетін бейіндімагистратурада білім алу үшін кешенді тестілеудіңформаты

Тест тапсырмаларының саны – 80.

Тестілеу уақыты – 160 минут (2 сағ. 40 мин).

Бөлім

Оқуға дайындығын анықтауға арналған тест

Білім беру бағдарламалары тобының
бейіні бойынша тест

Барлығы

Секции

Сыни ойлау

 

(элементарлы математика, әртүрлі ақпартты талдау мен түсіндіру)

Аналитикалық ойлау

 

(академиялық және ғылыми-танымдық мәтіндердегі себеп салдарлық байланысты тауып, оны талдау мен түсіндіру)

1-пән

2-пән

Тілі

Қазақ/орыс таңдауы бойынша

Қазақ/орыс таңдауы бойынша

Тапсырмалар саны

15

15

30

20

80

30

50

Тест тапсырмаларының нысаны

Бір дұрыс жауапты таңдау

Бір дұрыс жауапты таңдау

Бір немесе бірнеше дұрыс жауапты таңдау

 

Бағалау

1 балл

1 балл

2 балл-барлық жауаптар дұрыс, 1 балл – бір қате үшін, 0 балл – екі және одан көп қате үшін

 

Максималды балл саны

30 балл

30 балл

40 балл

100

Ақылы түрде оқуға шекті балл

7 балл

7 балл

7 балл

50

Мемлекеттік грант бойынша білім алу үшін шекті балл

7 балл

7 балл

7 балл

50

Ағылшын тілінде жүргізілетін бейіндімагистратурада білім алу үшін кешенді тестілеудіңформаты

Тест тапсырмаларының саны – 80.

Тестілеу уақыты – 160 минут (2 сағ. 40 мин).

Бөлім

Оқуға дайындығын анықтауға арналған тест

Білім беру бағдарламалары тобының
бейіні бойынша тест

Барлығы

Секции

Сыни ойлау

(элементарлы математика, әртүрлі ақпартты талдау мен түсіндіру)

Аналитикалық ойлау

(академиялық және ғылыми-танымдық мәтіндердегі себеп салдарлық байланысты тауып, оны талдау мен түсіндіру)

1-пән

2-пән

Тілі

Қазақ/орыс/ ағылшын таңдауы бойынша

Ағылшын

Тапсырмалар саны

                            15

                             15

                30

                 20

                       80

                                                                   30

                                           50

Тест тапсырмаларының нысаны

Бір дұрыс жауапты таңдау

Бір дұрыс жауапты таңдау

Бір немесе бірнеше дұрыс жауапты таңдау

 

Бағалау

                                                             1 балл

           1 балл

2 балл-барлық жауаптар дұрыс,1 балл – бір қате үшін, 0 балл – екі және одан көп қате үшін

 

Максималды балл саны

                                                             30 балл

           30 балл

              40 балл

                       100

Ақылы түрде оқуға шекті балл

                                                                   7 

                  7 

                 7 

                        50

Мемлекеттік грант бойынша білім алу үшін шекті балл

                                                                    7 

                  7 

                7 

                        50

НПА сілтеме

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 600 бұйрығымен бекітілген Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидалары

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2019 жылғы 8 мамырдағы № 190 бұйрығымен бекітілеген Кешенді тестілеуді өткізу қағидалары

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 қаңтардағы № 58 Қаулысымен бекітілген "Бакалавр" немесе "магистр" дәрежелері берілетін жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру ережелері